Algemene voorwaarden

1. Inschrijving:
Deelnemer is geregistreerd vanaf het moment dat het, door de deelnemer of opdrachtgever, ingevuld inschrijfformulier door Ascencio is ontvangen. Deelnemer ontvangt hiertoe een bevestigingfactuur met alle relevante gegevens met betrekking tot de training.

2. Annulering:

  • Bij annulering binnen 0 tot 2 weken voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag is deelnemer of opdrachtgever gehouden 100% van het totaalbedrag aan Ascencio te voldoen.
  • Bij annulering binnen 2 tot 4 weken voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag is deelnemer of opdrachtgever gehouden 50% van het totaalbedrag aan Ascencio te voldoen.
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag is deelnemer of opdrachtgever gehouden 25% van het totaalbedrag aan Ascencio te voldoen.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk aangetekend worden doorgegeven. De dag waarop deze bij ons binnen komt geldt als annuleringdatum. Uiteraard kunt u zich altijd laten vervangen, mits tijdig aan ons door gegeven.

Bij onvoldoende deelnemers of door bijzondere omstandigheden behoudt Ascencio zich het recht voor om de training af te gelasten dan wel te wijzigen. Deelnemer of opdrachtgever wordt hierover geïnformeerd.

In dat geval heeft deelnemer of opdrachtgever recht op annulering of restitutie van een eventueel reeds betaald bedrag. Er bestaat voor deelnemer of opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding indien een training om wat voor reden dan ook niet plaats kan vinden.

3. Betaling:
Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training op de bankrekening te zijn bijgeschreven, tenzij anders in de bevestigingsfactuur vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur kan consequenties hebben voor de uiteindelijke deelname aan de training en ontheft de deelnemer of opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

4. Eigendom:
Alle materialen en intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Ascencio of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag er derhalve niets worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ascencio.

Geïnteresseerd?
Neem contact op